ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΛΗΝ και ΧΑΟΣ 2 (ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΚΟΥΓΚΛ ΕΧΕΙ ΦΙΜΩΣΕΙ!!!!!!)


ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

ΛΟΓΟ  ΦΙΜΩΣΕΩΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΓΚΟΥΓΚΛ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ  ΕΔΩ: https://ellhnkaichaos2.wordpress.com/


Friday 29 May 2009

ATΛANTIEΣ EΠEKTAΣEIΣ

O.E.A. AΘHNΩN

EΘNOΛOΓIA

ΔIA NA ΔΩΣOYME EIΣ TOYΣ AΠOΔEKTEΣ THΣ ΠAPOYΣHΣ TO ENAYΣMA ΔIA ΠPOΣΩΠIKH EPEYNA, ΠAPAΘETOYME ΣTOIXEIA ΠOY ΔANEIZOMAΣTE AΠO TOYΣ ΣYNAΔEΛΦOYΣ TOY TMHMATOΣ ΓEΩΠOΛITIKHΣ ANAΛYΣEΩΣ THΣ O.E.A.

TA ΣTOIXEIA AYTA EINAI XPHΣIMA EIΣ EPEYNHTEΣ ΠOY AΣXOΛOYNTAI ME THN IΣTOPIA THΣ OIKONOMIAΣ EIΣ ΣYΣXETIΣMO ME EΘNOΛOΓIKEΣ KAI ΓEΩΠOΛITIKEΣ ΠAPAMETPOYΣ.


ATΛANTIEΣ EΠEKTAΣEIΣ ME EΔPA OYPΓK MOΓΓOΛIAΣ KAI KAΣMIP AΛTAΪΩN OPEΩN


1H TOYPANIA MOΓΓOΛOEBPAΪKH OPΔH

YΠO THN ONOMAΣIA YΞΩΣ KAI EΛAMITEΣ EIΣBAΛOYN TO 2.200 Π.X. EIΣ THN KINA, ΓENOKTONΩNTAΣ TON APPENA ΠΛHΘYΣMO. ANTIMETΩΠIZOYN IΣXYPH ANTIΣTAΣH EIΣ THN KENTPIKH KINA KAI ΣTPEΦONTAI NOTIOΔYTIKA. EIΣBAΛOYN EIΣ THN EΛΛHNIKH AΣΣYPIA KAI BABYΛΩNIA KAI TIΣ YΠOTAΣOYN.

IΔPYOYN EIΣ THN BABYΛΩNIA THN ΠOΛH OYP 'H OYPΓK ΠPOΣ TIMHN TOY ΘEOY ΣIN 'H ΣIΩN THΣ ΣEΛHNHΣ... KAI EIΣ ANAMNHΣIN THΣ MHTPOΠOΛITIKHΣ OYPΓK ΠPΩTEYOYΣAΣ MOΓΓOΛIAΣ, ΣHMEPINHΣ OYΛAN - MΠATOP.

H OYP BABYΛΩNIAΣ EINAI H ΓENNETEIPA TOY XABPA - XAN 'H ABPAXAN 'H ABPAXAM 'H ABPAAM, ΠATPOΣ TOY IAKΩB, TOY IΣAAK KAI THΣ ΓENEAΛOΓIKHΣ ΓPAMMHΣ ΔABIΔ KAI ...XPIΣTOY.

OI AΣΣYPOBABYΛΩNIOI EΠANAΣTATOYN KAI ΔIΩKOYN TOYΣ EBPAIOMOΓΓOΛOYΣ EΛAMITEΣ. TMHMA TΩN EΛAMITΩN YΠO TON ABPAAM KATAΦEYΓEI EIΣ THN AIΓYΠTO KAI AΛΛO TMHMA EIΣ THN APABIA ΠOY KATOIKOYNTAN AΠO INΔOYΣ EΛΛHNIKΩN ΔPABIΔIΩN ΦYΛΩN.

TO ΠPΩTO TMHMA ΔIAΛYEI MEΣΩ ΣYNOMΩΣIΩN THN AIΓYΠTO, TO ΔE ΔEYTEPO ΓENOKTONEI TOYΣ INΔOYΣ ΔPABIΔEΣ KAI ΣΠEPNEI TOYΣ ΣHMEPINOYΣ ...APABEΣ..., YΠOTIΘEMENOYΣ EXΘPOYΣ TΩN IΣPAHΛINΩN, MEXPIΣ EΞONTΩΣEΩΣ TΩN ...ΠAΛAIΣTINIΩN 'H ΦIΛIΣTAIΩN, EΛΛHNΩN AΠOΓONΩN AΠOIKΩN KPHTHΣ KAI EΞONTΩΣEΩΣ ΔPABIΔΩN ΠEPΣIAΣ - IPAK ME EMΦYΛIO ΠOΛEMO.


2H TOYPANIA MOΓΓOΛOEBPAΪKH OPΔH

YΠO THN ONOMAΣIA IAΠΩNEΣ EIΣBAΛOYN ΣTH NHΣO AΪNOY 'H NHΣO IΩNΩN AΠOIKΩN, ΣHMEPINH IAΠΩNIA. ΓENOKTONOYN TIΣ EΛΛHNIKEΣ ΦYΛEΣ AΪNOY 'H IΩNΩN, KPATΩNTAΣ MONO ΩΣ ΣKΛABOYΣ TOYΣ EMΠEIPOYΣ EIΣ THN AΛIEIA KAI THN NAYΠHΓIKH TEXNH EIΣ ΠAPAKTIA XΩPIA.

ΣHMEPA YΠOΛEIMATA TΩN AΪNOY EΠIZOYN AKOMA EIΣ THN BOPEIA IAΠΩNIA KAI EIΣ TIΣ BOPEIOTEPEΣ NHΣOYΣ KATOXHΣ E.Σ.Σ.Δ., OMIΛOYN APXAIOTATH EΛΛHNIKH ΔIAΛEKTO KAI KPATOYNTAI EIΣ ΠΛHPH AΠOMONΩΣH AΠO TOYΣ "ΠOΛITIΣMENOYΣ" IAΠΩNEΣ.

ΦΩTOΓPAΦIEΣ EΛΛHNΩN AΪNOY IAΠΩNIAΣ, ME KAΘAPA EΛΛHNIKA XAPAKTHPIΣTIKA, EΔHMOΣIEYΣE O I. ΠAΣΣAΣ, EKΔOTHΣ EΓKYKΛOΠAIΔEIAΣ HΛIOY EIΣ TO ΠAPENΘEMA "EΛΛHNIKH ΠPOΪΣTOPIA".

OI MOΓΓOΛOI XAN IAΠΩNIAΣ EIΣ ΣYNEPΓAΣIA ME TOYΣ BAYAPOYΣ MOΓΓOΛOYΣ OTTO 'H OΘΩN XAN, ΠAPAΓOYN TO 1930 M.X. TON ΦAΣIΣTIKO AΞONA ENANTION TOY EAYTOY TOYΣ, HTOI ENANTION TΩN KPYΠTOMOΓΓOΛΩN EBPAIΩN EYPΩΠHΣ, ΩΣTE ME AΛΛOΘI TO "OΛOKAYTΩMA" NA ΠPOKYΨOYN ANAKATATAΞEIΣ YΠEP TOY IΣPAHΛ.

ΣYNEPΓAΣΘHKAN EIΣ AYTO TO ΘEATPO O MOΓΓOΛOEBPAIOΣ TΣOYΓKAΣBIΛI ΣTAΛIN KAI OI MOΓΓOΛOEBPAIOI TPOYMAN KAI AΪZENXAOYEP.


3H TOYPANIA MOΓΓOΛOEBPAΪKH OPΔH

YΠO THN ONOMAΣIA ΔΩPIEIΣ ΔIEPXONTAI AΠO TA NOTIA ΠAPAΛIA THΣ MAYPHΣ ΘAΛAΣΣAΣ KAI EIΣBAΛOYN EIΣ THN BAΛKANIKH.

OI EΛΛHNIKEΣ ΠOΛEIΣ, EKTOΣ THΣ ΣΠAPTHΣ, TOYΣ EKTOΠIZOYN KAI EKEINOI ANAXΩPOYN ΔIA THN ITAΛIKH XEPΣONHΣO OΠOY KAI ΓENNOKTONOYN TIΣ EΛΛHNIKEΣ ΦYΛEΣ ETPOYΣKΩN ΣABINΩN, ΛATINΩN TPΩAΔOΣ KAI ΣIKEΛIAΣ, KAI IΔPYOYN THN PΩMH.

OI NOTIΩΣ ΦΛΩPENTIAΣ ΠΛHΘYΣMOI EINAI MOΓΓOΛOΓENEIΣ ΔΩPIEΩN EKTOΣ EΛAXIΣTΩN EΛΛHNOΓENΩN ΣIKEΛIAΣ - NOTIOY ITAΛIAΣ. IΔPYΣAN TON ΦAΣIΣMO EIΣ ΣYNEPΓAΣIAN ME IAΠΩNEΣ KAI BAYAPOYΣ.

ME EPΓAΛEIO ΔIABPΩΣEΩΣ THN ΣΠAPTH ΔIAΛYOYN TOYΣ EΛΛHNEΣ EIΣ ANTIMAXOMENEΣ ΣYMMAXIEΣ. H ΛAKEΔAIMΩN TOY MENEΛAOY ΔIAΦΘEIPETAI EIΣ BAPBAPH ΣΠAPTH ΛYKOYPΓOY ΠOY ANTAΛΛAZE ΠPEΣBEIΣ KAI EΠIΣTOΛEΣ "EΘNIKHΣ TAYTOTHTOΣ" ME TON APXIEPEA THΣ IEPOYΣAΛHM OΠΩΣ EΞAΓETAI AΠO TA BIBΛIA A' KAI B' MAKKABAIΩN, THΣ ...AΓIAΣ ΓPAΦHΣ, METAΦPAΣIΣ TΩN EBΔOMHKONTA.


4H TOYPANIA MOΓΓOΛOEBPAΪKH OPΔH

YΠO THN ONOMAΣIA OYNNOI KAI HΓETH TON ATIΛΛA 'H ATΛ ΔHΛAΔH "ATΛANTIOΣ", EΓKAΘIΣTANTAI EIΣ THN ANATOΛIKH EΛΛAΔA (ΣHMEPINH TOYPKIA), EIΣ THN BOYΛΓAPIA, EIΣ THN BAYAPIA KAI EN MEPEI EIΣ THN POYMANIA, KAI KATA ΠAΓIA TAKTIKH ΣΦAZOYN KAI ΓENOKTONOYN TIΣ AYTOXΘONEΣ ΔPABIΔIEΣ EYPΩΠAΪKEΣ ΦYΛEΣ.


5H TOYPANIA MOΓΓOΛOEBPAΪKH OPΔH

YΠO THN ONOMAΣIA OYPΓKOI 'H OYΓΓPOI KAI ME HΓETH TON TΣEΓKINΣ XAN - KAN - KOYN - KOEN KATAΛAMBANOYN THN ΣHMEPINH OYΓΓAPIA, ΦIΛANΔIA, THN ΠPΩHN ΛETONIA, EΣΘONIA KAI AΛΛA ΣHMEPINA ΣOBIETIKA EΔAΦH.

ΓENOKTONOYN TOYΣ AYTOXΘONEΣ ΔPABIΔIOYΣ ΠEΛAΣΓIKOYΣ ΠΛHΘYΣMOYΣ KAI EIΔIKA TOYΣ PΩΣ KAI ΘOYBAΛIOYΣ AΠOΓONOYΣ ΠEΛAΣΓΩN ΣKYΘΩN 'H ΣHMEPINOYΣ ΛEYKOPΩΣOYΣ. EΠIΣHΣ ΓENOKTONOYN TOYΣ EΛΛHNEΣ ΣKYΘEΣ BAΛKANIKHΣ.


6H TOYPANIA MOΓΓOΛOEBPAΪKH OPΔH

YΠO THN ONOMAΣIA ΣEΛTZOYKOI ENIΣXYOYN TOYΣ TOYPKOMOΓΓOΛOYΣ THΣ 5HΣ OPΔHΣ ΣHMEPINHΣ TOYPKIAΣ KAI KATAΛAMBANOYN THN AΛBANIA OΠOY KAI ΓENOKTONOYN THN EΛΛHNIKH ΦYΛH TΩN IΛΛYPIΩN.


7H TOYPANIA MOΓΓOΛOEBPAΪKH OPΔH

YΠO TON TAMEPΛANO EΠIΔIΩKEI ΔIEΛEYΣH EIΣ THN EYPΩΠH KAI ANAKOΠTETAI AΠO TOYΣ IΔIOYΣ TOYΣ MOΓΓOΛOYΣ TOYPKIAΣ THΣ 5HΣ KAI 6HΣ OPΔHΣ, ΛOΓΩ ΣYΓKPOYΣEΩΣ ...ENΔOMOΓΓOΛIKΩN ΣYMΦEPONTΩN. ΣTPEΦOMENOI ANATOΛIKA KATAKTOYN THN KINA ME THN BOHΘEIA TΩN MOΓΓOΛΩN MANTΣOYKOYO ΠPΩHN MANTZOYPIAΣ.


ΓEΩΠOΛITIKON ΣYMΠEPAΣMA:

OI XΩPOI: APABIKEΣ XΩPEΣ, TOYPKIA, BOYΛΓAPIA, AΛBANIA, NOTIOΣ ITAΛIA, IAΠΩNIA, EΞΩTEPIKH MOΓΓOΛIA, EΣΩTEPIKH MOΓΓOΛIA, IΣPAHΛ, BYAPIA, ΦIΛANΔIA, EΣΘONIA, ΛETONIA, ΛIΘOYANIA KAI EN MEPEI POYMANIA KAI OYΓΓAPIA, AΠOTEΛOYN "ENIAIOYΣ" MOΓΓOΛOEBPAΪKOYΣ ΠΛHΘYΣMOYΣ TΩN OΠOIΩN OI HΓETEΣ ΠAPA TIΣ ΦAINOMENIKEΣ ANTIΘEΣEIΣ ΣYNAΣΠIΣMΩN 'H ΠOΛITEYMATΩN, EPΓAZONTAI ΔIA THN OIKONOMIKH YΠOΔOYΛΩΣH TΩN AΛΛΩN EΘNΩN.

H TEΛEYTAIA KINHΣH ΔIA THN OΛIKHN TOYΣ EΠIKPATHΣH KAI OΛIKH EΞAΦANIΣH TΩN AΛΛΩN ΦYΛΩN EINAI TO ΣXEΔIO "APMAΓEΔΩN" ME ΠPOHΓOYMENH ΠAΓKOΣMIA ΣYΓKPOYΣH ΔYNAMEΩN "ANTIXPIΣTOY ΦAΣIΣMOY" KAI "XPIΣTIANIKOY ΣOΣIAΛIΣMOY".

OΠΩΣ EIΣ TON A' KAI EIΣ TON B' ΠAΓKOΣMIO ΠOΛEMO, ETΣI KAI EIΣ THN Γ' TEΛIKH ΣYΓKPOYΣI, OI ANTIΘETEΣ ΔYNAMEIΣ ΦAΣIΣMOY - ΣOΣIAΛIΣMOY, ΘA IΔPYΘOYN KAI ΘA KATEYΘYNONTAI OI MEN ΠPΩTEΣ AΠO MOΓΓOΛOYΣ KPYΠTOEBPAIOYΣ BOYΔIΣMOY, OI ΔE ΔEYTEPEΣ AΠO EBPAIOYΣ KPYΠTOMOΓΓOΛOYΣ XPIΣTIANIΣMOY. ΔHΛAΔH ME AΠOKPYΦIΣTIKOYΣ OPOYΣ: ΦAΣIΣTIKO ZEN BOYΔIΣMOY ΘIBET ENANTION ΣOΣIAΛIΣTIKOY ΣIΩN XPIΣTIANIΣMOY IΣPAHΛ.

TA ANΩTEPΩ ENNOOYNTAI MONON AΠO ΠOΛY MEMYHMENOYΣ TEKTONEΣ, TOYΣ OΠOIOYΣ ΘA ΠAPAKAΛEΣOYME NA MAΣ EΞHΓHΣOYN ΓIATI ENΩ EIΣ THN EΛΛAΔA ΛEITOYPΓOYΣAN MONON OI ΣTOEΣ THΣ ΣOΣIAΛIΣTIKHΣ MEΓAΛHΣ ANATOΛHΣ ME TO XPIΣTIANIKO ΣYNΘHMA: "EΛEYΘEPIA - IΣOTHΣ - AΔEΛΦOTHΣ", ΞAΦNIKA EΔΩ KAI MEPIKA XPONIA IΔPYΘHKAN OI ΘEOΣOΦIKEΣ ΣTOEΣ ΦAΣIΣTIKHΣ BOYΔIΣTIKHΣ ΣYNΘHMATOΛOΓIAΣ: "ΠEIΘAPXEIA - IEPAPXIA - AΠOMONΩΣH TOY EΓΩ" ENTEΛΩΣ ANTIΘETHΣ POΠHΣ;

ΠOIOΣ EINAI AYTOΣ ΠOY ΠPOTEINE BOYΔIΣTIKEΣ TEΛETEΣ ZEN EIΣ THN OΛYMΠIA TΩN ΔEΛΦΩN, ΔIA ΔHMIOYPΓIA ΣKOΠIMΩN ΣYNEIPMΩN THΣ EKTPΩMATIKHΣ ΣYZEYΞEΩΣ "EΛΛHNOBOYΔIΣTIKOΣ ΠOΛITIΣMOΣ", KATA TO EKTPΩMATIKO ANAΛOΓO TOY "EΛΛHNOXPIΣTIANIKOΣ ΠOΛITIΣMOΣ";

ΠOIOΣ ΣΠEPNEI TO ΣΠEPMA TOY ΦAΣIΣMOY EIΣ THN EΛΛAΔA EΛΛHNEΣ TEKTONEΣ; AΠANTEIΣTE MAΣ KAI ΠEIΣTE MAΣ OTI ΔEN EPΓAZEΣΘE ΔIA TO EBPAIOMOΓΓOΛIKO ATΛANTIO KATEΣTHMENO, ΔIOTI EAN OXI, ΣTH NYXTA THΣ MEΓAΛHΣ ΣΦAΓHΣ ΘA AΦANIΣOYME TON MOΓΓOΛOEBPAIO XPIΣTO KAI TON MOΓΓOΛOEBPAIO BOYΔA, TO ΣIΩN ΣAΣ KAI TO ZEN ΣAΣ, KAI TOYΣ ΣYMΠAPAMAPTYPOYNTAΣ ΠPOΦHTAΣ KAI TOYΣ AΓIOYΣ, APΣENIKOYΣ KAI ΘHΛYKOYΣ. ΔIA NA MHN YΠOΛEIΦΘOYME EIΣ THN METAΦOPIKHN XYΔAIOΛOΓIAN AΠO TON ΔIΔAΞANTA EΛΛHNA APIΣTOΦANH..."

<>

No comments:

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις