ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

Wednesday, 30 March 2011

Ἑλλάς Ἒθνος ἀνάδελφον

Ἱστορική Ὑπενθύμισις πρὸς τὸν Ἑλληνικόν Λαὸν ὡς πρὸς τήν ἀχαριστίαν τῶν Εὐρωπαικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν Ρωσσικῶν κρατῶν.
Ἑλλάς Ἒθνος ἀνάδελφον

Ἡ επιχείρησις Barbarossa ὅπως ἡνoμάσθη ἡ γερμανική ἐκστρατεία κατά τῆς Ε.Σ.Σ.Δ., ἀπέτυχεν ΟΧΙ λόγω τῆς ἐλεύσεως τοῦ χειμώνος ὅπως ψευδῶς λέγεται, αλλά λόγω τῆς χρονικοῦς ἀνέσεως τὴν ὁποίαν ἡ Ἑλλὰς ἠξασφάλισεν εἰς τοὺς Σoβιετικοὺς, διὰ νὰ μεταφέρουν τὰς 170 μεραρχίας των, ἐκ τῶν οποίων αἱ 41 ἦτο τεθωρακισμέναι ἐκ τοῦ Βλαδιβοστόκ τῆς Σιβηρίας (τὸ βορείως Ιβηρίας παρεφθάρη ὡς Σιβηρία), εἰς Στάλινγκραvτ. Ὁ ἀρχιστράτηγος τῶν Γερμανικῶν Δυνάμεων τῆς ἐπιχειρήσεως Barbarossa, Manustein ἀναφέρει εἰς τὸ βιβλίον του "Νίκαι Ἀπωλεσθεῖσαι", χαρακτηριστικῶς ὃτι "ὑπολογίζωμεν εἰς 240 Ρωσσικὰς Μεραρχίας, άλλὰ ἢδη ἒχωμεν διαπιστώσει 360". Ἡ πληροφορία αὖτη ἒχει ἀπoσιωπηθεῖ.

Ὃταν πλέον ὁ Ρῶσσος Zorge, ὁ διπλοῦς πράκτωρ Ρωσσίας-Ἰαπωνίας ἐπληροφόρησεν τὸν Stalin ὃτι οἱ Ἱάπωναι δὲν θὰ ἐπιτεθοῦν εἰς τὴν Ματζουρίαν - ὃπως εἶχε προσυμφωνηθῆ με τούς Γερμανούς, ὣστε νὰ θέσουν τοὺς Σoβιετικοὺς εἰς τὴν μέσην - Ὁ χρόνος πλέον δὲν θὰ ἦτο ἀρκετὸς διὰ τὴν μεταφoράν τῶν Σoβιετικῶν Στρατευμάτων ἐκ τῆς μακρινῆς βορείου Ιβηρίας, ἂν δὲν εἶχε μεσολαβήσει ἡ σθεvαρὸς ἀvτiστασις τῆς Ἑλλάδoς. Ἡ Γερμανία θὰ εἶχε φθάση ταχέως εἰς τὸ Μπακού (᾽Αζερμπαϊτζάν), θὰ εἶχε καταλάβη τὰ πετρέλαια, καὶ θὰ εἶχε νικήση τήν E.Σ.Σ.Δ., ἡ ὁποία δὲν θὰ ἠδύνατο πλέον νὰ πολεμήση ἂνευ πετρελαίου. ῍Αν δὲν εἶχε υπάρξη ἡ ἀντίστασις τῶν Ἑλλήνων, ἡ Γερμανία ἀκόμη καὶ ἂν ἐκέρδιζεν τὸν πόλεμον, θὰ συζητoῦσε ὑπὸ θέσεως ἱσχύος διὰ μίαν ἀνακωχήν. Ἐκτός βεβαίως τοῦ γεγονότος ὃτι θὰ δύνανται τότε ὁμοῦ Ἰαπωvία καὶ Γερμαvίa νὰ ἐπιτεθοῦν εἰς τὰς Η.Π.Α. κλπ.

Ἡ Ἑλλάς διεδραμάτισεν καθοριστικόν ρόλον εἰς τὸν Α´ Παγκόσμιον Πόλεμον ὃπως καὶ εἰς τὸν Β´ Παγκόσμιον Πόλεμον, γεγονῶς άναφερθέν ἐκ τοῦ ἱδίου τοῦ Adolph Hitler, εἰς τὸν λόγον του εἰς τὸ Reichstag (Κοινοβούλιο) κατὰ τὴν 31ην Μαΐου 1941, αἰτιολογῶν τὴν Γερμαvικὴν ἐκστρατείαν κατά τῆς ῾Ελλάδος ἒλεγεν ἐπὶ λέξει: "Δεν θὰ ἡμποροῦσα ποτέ να ἐπιτρέψω νὰ ἐκκινήση πάλιν ἐκ τῆς Ἑλλάδος ὃ,τι ἐσυνέβη εἰς τὸν Α´ Πaγκόσμιoν Πόλεμον καὶ ἠττηθήκαμεν". 'Αλλά αὐτό ἀκριβῶς ποὺ ἐζήτη νὰ ἀποφύγη, αὐτὸ ἀκριβῶς ἐστάθη μοιραῖον διὰ δεύτερην φοράν εἰς τὴν ἒκβασιν καὶ τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, διά τἠν Γερμανίαν.

Τὸ στρατιωτικὸν καὶ βιομηχανικὸν σὺμπλεγμα τῆς Ἐβραιογενοῦς δυναστείας τῶν Krupp, τὸ ὁποίον ἐξόπλισεν τὴν Γερμανία εἰς τοὺς δύο παγκόσμιους πολέμους, (κάτοχοι τῆς Bayer (πρώην Farben), τῆς Deuthsche Bank, καὶ χρηματοδόται τοῦ Hitler διὰ τὴν ἐπαναφορὰν του εἰς τὴν ἐξουσίαν, μετά τὴν ἢτταν του εἰς τὰς ἐκλογάς τοῦ 1933), οὐδέποτε ἐλησμόνησον πώς ἡ Ἑλλάς τοῦ 1940 διέλυσεν τὰ σχέδιά των διὰ ὁλοκληρωτικὴν (περὶ χιλιετοῦς βασιλείας Τρίτου Reich) κυριαρχίαν ἐπί τοῦ πλανήτου.

Ἒρρωσθε

Περσέας

No comments:

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις